VISSZA A FŐOLDALRA
bekescsaba.hu
Intézményünk főként időskorúakról , szociálisan rászoruló személyekről, fogyatékkal élőkről és szenvedélybetegekről gondoskodik.

A szolgáltatásoknak két alapvető formája van. Egyik az alapszolgáltatás, ahol napi 8 órában, heti 5, illetve 7 napon át nyújt szolgáltatást az intézmény. Másik a szakosított ellátási forma, ahol 24 órában, az év 365 napján folyamatos ellátást biztosítunk.

Igyekszünk a szükségletek úgy kielégíteni, hogy ameddig az lehetséges, saját lakókörnyezetben valósuljon meg.

Az alapellátásban az egyén saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében, fizikai, egészségi és pszichés állapotnak megfelelő egyénre szabott, komplex ellátást biztosítunk. Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat.

Annak érdekében, hogy az ellátást minél több ideig az ellátott saját otthonában lehessen biztosítani, a klubszolgáltatáson belül speciális ellátási formákat, demens és fogyatékos személyek nappali ellátását is végezzük.

Klubok Békéscsaba minden városrészében, nyolc telephelyen, illetve a Bartók Béla út 12. szám alatt a szenvedély nappali ellátás működik.

Szakosított ellátás kereteiben bentlakásos ellátást. Otthonainkban átmeneti és tartós elhelyezésre is lehetőség van. Az ellátás nyugodt környezetben történik, ahol a teljes körű gondozást, ápolást szakképzett személyzet végzi, az egyéni szükségletekre alapozottan, az emberi méltóság tiszteletben tartásával.

A szabadidő hasznos eltöltésére színvonalas, változatos kulturális programokat szervezünk, szükség esetén lehetőség nyílik fizioterápiás kezelések igénybevételére is.

Fogyatékos személyek nappali ellátása a Deák utcai, Fövenyes utcai, Sarkantyú utcai, Kazinczy utcai klubokban és Csabaszabadiban biztosított.

Tanyagondnoki szolgáltatás:
Kétsoprony és Békéscsaba-Nagyrét közigazgatási területén élő lakosság részére biztosít ellátást. Gépkocsival rendelkezik. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A tanyagondnoki szolgáltatás feladata, a házi segítségnyújtásban, étkeztetésben való közreműködés az étel kiszállítása révén, egészségügyi intézmények szakrendeléseire, hivatalos ügyek intézése céljából történő személyszállítás.
____________________________________________________________________________________________________
Békéscsabán:
1. Szociális alapszolgáltatások
- étkeztetés

- házi segítségnyújtás

- támogató szolgáltatás
- nappali ellátás: idősek klubjai, ennek keretében demens személyek nappali intézménye; szenvedélybetegek nappali intézménye
- fogyatékos személyek nappali ellátása (Deák, Fövenyes, Sarkantyú, Kazinczy, Mokry utcai Idősek Otthona)
- tanyagondnoki szolgálat (Kétsoprony és Békéscsaba-Nagyrét területén élők számára)
 
2. Szakosított ellátások
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény; idősek otthona, idősek átmeneti otthona, demens betegek otthona, szenvedélybetegek otthona
A bentlakásos intézmények bármelyikébe kérhetik elhelyezésüket Telekgerendás, Csabaszabadi és Kétsoprony lakosai.
 
Csabaszabadiban:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- idősek klubjai, ennek keretében demens személyek nappali intézménye
 
Kétsopronyban:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- demens személyek nappali ellátása
- tanyagondnoki szolgálat (Kétsoprony és Békéscsaba-Nagyrét területén élők számára)
- nappali ellátás; idősek klubja
 
Telekgerendáson:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- nappali ellátás: idősek klubjai, ennek keretében demens személyek nappali intézménye
 
Újkígyóson:
- támogató szolgáltatás
____________________________________________________________________________________________________
A szolgáltatási formák ismertetése:
Fogyatékos személyek nappali ellátása
Feladata komplex, személyre szóló, speciális ellátás biztosítása a fogyatékossággal élő személyek részére. Kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia, a segítségnyújtási képesség erősítése, a fogyatékos személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 
Étkeztetés
Azon rászoruló személyeknek biztosít napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguk és eltartottjaik részére átmenetileg vagy tartós jelleggel nem képesek biztosítani, illetve koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk akadályozzák ebben.
 
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében segíti elő az önálló életvitel fenntartását. A házi segítségnyújtást végző gondozók segítséget nyújtanak alapvető gondozási, ápolási feladatokban, közreműködnek a háztartási munkák elvégzésében, az étel házhoz szállításában.
 
Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatást a fogyatékos személy életvitelét elősegítő, mindennapi szükségletei kielégítését célzó, személyes közreműködés által megvalósuló szolgáltatás. Feladata szállító szolgálat működtetése, speciális személyi szállítás, egészségügyi- és szociális ellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz, fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás, annak személyi- és eszközfeltételeinek biztosítása. Személyi segítő szolgálat működtetése. Tanácsadás, információ nyújtás, ügyintézés, szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása, a fogyatékos személy társadalmi integrációjának segítése.
 
Bentlakásos ellátás
Idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt elért, indokolt esetben 18. életévét betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Az ellátottaknak az intézmény a teljes körű ellátás keretében lakhatást, legalább napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátást, egészségügyi ellátást, mentális gondozást, szabadidős programokat biztosít.

- Otthonainkban a normál étrend mellett, diétás étrendet is tudunk biztosítani.
- Lakóinknak rendszeres orvosi ellátását belgyógyász és pszichiáter szakorvosok végzik.
- A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése az intézmény szervezésében zajlik.
- Szükség esetén fizioterápiás ellátásokat tudunk az intézményben biztosítani.
- Saját mosodával rendelkezünk.
- Lakóinknak rendszeresen szabadidős tevékenységeket szervezünk.

Időskori demenciában (szellemi hanyatlásban) szenvedőkről, indokolt esetben, erre a célra tervezett, épített részlegben, speciális szakmai program alapján gondoskodunk. Itt biztonságos környezetben, speciális szakápolást, mentálhigiénés ellátást tudunk biztosítani.
 
Idősek nappali ellátása
Lehetőséget teremt a közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, a ruházat tisztántartására, ebédeltetésre, a szabadidő eltöltésére. A klubokban dolgozó munkatársak egészségügyi felvilágosító programokat, ünnepségeket, kirándulásokat szerveznek.

Sajnos sokan tapasztalhatják, hogy idősödő hozzátartozójuk szellemi állapota az évek múltával elkezd hanyatlani. Ennek az állapotnak a súlyosabb formája az, amely esetben szellemi hanyatlásról, orvosi kifejezéssel élve demenciáról beszélhetünk. A demencia egy betegségtípus, amit az értelmi képességek hanyatlása jellemez. A tüneteket különböző betegségek idézhetik elő. Ezek többsége sajnos ma még nem gyógyítható. Jellemző, hogy a betegség egy bizonyos szakaszában már a beteg nem képes saját maga ellátására. Nem ismeri meg hozzátartozóit, memóriája súlyosan károsodik, a korábban szokásos hétköznapi feladatait nem képes ellátni, beszűkül a kapcsolata a külvilággal, veszélyt jelenthet önmaga számára, mindezekért nem hagyható felügyelet nélkül.

A demencia kórképben szenvedő idős személyek nappali ellátására nyílik lehetőség a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Idősek klubjaiban 2011. júniusától. Várjuk mindazok jelentkezését, akik biztonságban szeretnék tudni idős hozzátartozóikat. Az ellátást szakképzett gondozók és mentálhigiénés szakember végzi. Az ellátás térítésmentes, csupán az étkezésért kell térítési díjat fizetni. A bekerülés feltétele a demenciát megállapító pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demenciát megállapító szakvéleménye vagy kórházi zárójelentés, amelyen szerepel a betegség ténye. A szolgáltatás során biztosítjuk az idős emberek napközbeni ellátását, valamint szabadidejük hasznos eltöltését személyre szabott foglalkozás keretében. Igény szerint biztosítjuk az ebédeltetést.
 
Szenvedélybetegek nappali intézménye
A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő tevékenységre épülve biztosítja a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági programok szervezését. Az intézményben szervezett programok célja, a társadalomba, korábbi közösségbe való visszahelyezkedés elősegítése. Ennek megfelelően a programok az ellátást igénybe vevő személy számára is hozzáférhetőek.
 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
____________________________________________________________________________________________________